zelená linka 800 888 558

Vyhlášení výběrového řízení poskytovatel kontroly kvality distribuce letáků

Česká distribuční a.s. (dále jen „vyhlašovatel") vyhlašuje výběrové řízení na zakázku:

„Poskytovatel kontroly kvality distribuce letáků"

V případě Vašeho zájmu o účast v tomto výběrovém řízení Vás vyzýváme k předložení nabídky.

Obsah poptávky:

ÂÂÂ

Název zakázkyÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ

Poskytovatel kontroly distribuce letáků
Vymezení předmětu

Zajištění kontroly kvality distribuce letáků na území České republiky

Zákl. kvalifikační kritéria Představení společnosti, Doklady opravňující k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenské listy).
Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání.
Potvrzení o bezdlužnosti na daních, sociálním a zdravotním pojištění (do výběrového řízení postačí čestné prohlášení, vlastní doklady je nutné doložit před podpisem smlouvy).
Předkladatel nabídky je povinen prokázat, že ke dni podání nabídky není v úpadku, ani mu nehrozí úpadek, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, nebylo rozhodnuto o úpadku, nebyl podán návrh na prohlášení konkursu ani insolvenční návrh, že společnost nevstoupila do likvidace ani na ni nebyl podán návrh na zrušení společnosti. Tuto skutečnost je předkladatel povinen prokázat výpisem z obchodního rejstříku a insolvenčního rejstříku, a to ne staršími než 30 dní a čestným prohlášením (viz. příloha - prohlášení).
Neprokáže-li předkladatel nabídky shora uvedené skutečnosti, nebo se jeho čestné prohlášení o shora uvedených skutečnostech ukáže nepravdivým, je vyhlašovatel oprávněn, vyřadit jeho nabídku z výběrového řízení.
Ukáže-li se čestné prohlášení nepravdivým, odpovídá předkladatel vyhlašovateli za škodu tím způsobenou.
Technická způsobilost Technická a personální připravenost k plnění zakázky
Povinné součásti smlouvy a cenové nabídky Způsoby (typy) kontrol, termíny kontrol a doba realizace od zadání , flexibilita, periodicita, kontrolní mechanizmy, vyhodnocení, podoba výstupu závěrečné zprávy
Způsob podávání návrhů (nabídek) Nabídka bude zpracovaná písemnou formou, bude doručena na adresu sídla zadavatele, a to v uzavřené obálce s heslem Soutěž - „Poskytovatel kontroly kvality distribuce letáků" a nápisem na obou stranách obálky „NEOTVÍRAT".
Kalkulace ceny Cenová nabídka v závislosti na typu kontroly. Ceny jednotkové (např. za jeden adresný bod, případně za jeden výsledek kontrolního zjištění) a také celkové (cena x kontrol v průběhu týdne, nebo měsíce, atd.)
Specifikace platebních podmínek Splatnost faktur minimálně 30 dnů bez možnosti zálohových plateb
Reference Reference o akcích stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky včetně uvedení zadavatele
Platnost nabídky termín platnosti nabídky uchazeče
Termín pro podání nabídky Do 27. ledna 2010 do 16.00 hod.
Způsob kterým bude oznámeno přijatí vítězné nabídky Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách zadavatele do 29.1., vítězná společnost bude obeslána písemně.

ÂÂÂ


Nabídka uchazeče musí povinně obsahovat:


1. Všechny údaje v souladu s tabulkou „Obsah poptávky".
2. Identifikační údaje uchazeče: název (jméno) uchazeče, IČ, sídlo firmy, adresa pro doručování (provozovna), kontaktní osoba (titul, jméno,ÂÂÂ ÂÂÂ funkce, telefon, fax, e-mail).
3. Období provádění služeb - do 31.12.2010.
4. Návrh smlouvy
5. Způsob zajištění realizace kontroly (vlastními zaměstnanci - pracovně právní vztah a jejich odbornost a praxe, zcela nebo zčásti subdodavatelsky).
V případě zajištění realizace kontroly nebo její části prostřednictvím subdodavatele(ů) specifikujte jejich služby a jejich rozsah a uveďte název příslušného subdodavatele(ů).

Upozornění: Neuvedení nebo nepředložení kteréhokoliv z údajů nebo dokladů z povinného obsahu nabídky uchazeče může být důvodem k vyřazení z výběrového řízení.

Další informace a podmínky

1. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů.
2. Doručené nabídky se stávají vlastnictvím vyhlašovatele soutěže a nevracejí se.
3. Svou účastí ve výběrovém řízení uchazeč dává souhlas ke zveřejnění informací z předložené nabídky na internetových stránkách společnosti Česká distribuční a.s.

Kontaktní osoba:
Ing. Hana Baumgartnerová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků ve věci této poptávky se uchazeči budou obracet výhradně na kontaktní osobu.